Sunday, January 19, 2020
  ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 ολοκλήρωσε to 2002 την πρώτη εθνική έρευνα για την κατάρτιση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Χρήστο Τζεκίνη και το Κέντρο Μελετών για την Αγορά Εργασίας του Πανεπιστημίου Λέστερ (Centre for Labour Market Studies - University of Leicester). Η Ελληνική έρευνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος, τη Διεθνή Έρευνα για την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη, η οποία υποστηρίζεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, όπως το Ινστιτούτο για το Προσωπικό και την Ανάπτυξη ( Institute for Personnel and Development ) που δραστηριοποιείται στην Μ. Βρετανία.


Εξάλλου, ο Διευθυντής Κατάρτισης του ΚΕΚ, κ. Μιχάλης Παπαβασιλείου, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα της αγοράς εργασίας και εργασιακών σχέσεων στην τριακονταπενταετή θητεία του σαν Διευθυντής Προσωπικού σε μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους Εταιρειών. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών σε εργασιακά θέματα και έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας για την εκπόνηση αντίστοιχων μελετών αγοράς εργασίας.


Χαρακτηριστικότερες μελέτες στις οποίες συμμετείχε είναι:


"ΑΝΕΡΓΙΑ, ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ", ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1989.
"ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Μια Πρωτογενής Έρευνα", ΕΛΚΕΠΑ, ΑΘΗΝΑ 1990.
Katsanevas Th., Papavassiliu M., "Industrial Relatins in Small Scale Industries in Greece", Internatinal Labur Office (minerg.), 1981.

Παράλληλα με τη διενέργεια ερευνών, το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ερευνητικής δραστηριότητας, συμβάλλει συστηματικά στη διεξαγωγή ερευνητικών ενεργειών τρίτων. Για το λόγο αυτό, συμμετέχει στην υλοποίηση ερευνών τις οποίες διενεργούν είτε τα δίκτυα στα οποία έχει ενταχθεί είτε άλλοι φορείς με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προώθηση στην απασχόληση.


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Η παροχή εκπαιδευτικών βοηθημάτων αποτελεί βασικό στοιχείο των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιεί το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21, είναι δε συμβατική του υποχρέωση, με βάση το επίσημο συμφωνητικό ανάληψης/ ανάθεσης της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης στα ενδοεπιχειρησιακά προγρ άμματα, ενώ περιγράφεται ρητά στις προτάσεις των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων. Χρησιμοποιούνται:
 1. Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
 2. Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά βοηθήματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 συμμετείχε σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες / Προγράμματα για την υποβολή και υλοποίηση σχεδίων, συνεργαζόμενο τόσο με τους διακρατικούς εταίρους όσο και με άλλες δομές Σ.Ε. Κ. και εταιρείες-πελάτες. Τα προγράμματα αυτά, που αποτελούν μέσα για τη διαρθρωτική πολιτική της Κοινότητας, δίνουν ευρύτατες και καινοτόμες ευκαιρίες για την υποστήριξη ενεργειών οι οποίες συμβάλλουν στην επίλυση ειδικών προβλημάτων με τρόπο που υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασίας με διακρατικό, διασυνοριακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.


Ειδικότερα, το ΚΕΚ συμμετείχε στις ακόλουθες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες:

 • Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG II
 • Στοχεύει στην ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας και στην ενίσχυση των εσωτερικών και των εξωτερικών παραμεθορίων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμόδιο φορέα διαχείρισης το ΥΠΕΘΟ.
 • Το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 ήταν σύμβουλος κατάρτισης σε τρία προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις με πιστοποιημένη δομή, στα πλαίσια του Υποπρογράμματος 6 "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΜΕΤΡΟ 6.2.: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΔΡΑ ΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αi" (1999-2000).
 • Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τη στήριξη διασυνοριακών δράσεων των άλλων μέτρων του ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG II και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίου παρατηρείται ενδιαφέρον για την ανάπτυξη συνεργασίας αλλά και σημαντικές διαφορές στο επίπεδο κατάρτισης του εργατικού δυναμικού.
 • Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης LEONARDO da VINCI
 • Το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης Leonardo da Vinci θεσπίστηκε το 1994 (πρώτη φάση 1994-2000, δεύτερη φάση 2000-2006).
 • Κεντρικός άξονας του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση της οικοδόμησης της "Ευρώπης της γνώσης" και η συμβολή με την εφαρμογή του στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Υποστηρίζει δραστήρια τις πολιτικές της δια βίου κατάρτισης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και στηρίζει τις καινοτόμους πρωτοβουλίες διακρατικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που βοηθούν το άτομο να ενταχτεί με επιτυχία στην αγορά εργασίας και να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του ως πολίτης.
 • Το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ21 συμμετέχει σχεδόν κάθε χρόνο υποβάλλοντας προτάσεις υψηλής ποιότητας. Μεταξύ αυτών:
  • 2006: Developing the Common European Principles on the Identification and Validation of Non-formal and Informal Learning for the recognition of the competencies of Leisure Tourist Yacht Skippers [Reference MY/06/C/P/TH-84000]
  • 2005: Continuous Training In The Field Of Quality Control Of Biological & Controlled Food Products Focusing Distance E-Learning On An Interactive Virtual Learning Environment
  • 200
 • Το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 συμμετείχε στο πιλοτικό σχέδιο "STEPPING OUT-MULTIPLIER PROJECT", το οποίο συντονίζει το North Western Joint Council for Local Government Services (1998-2001).
 • Βλέπε και: Η ΠΡΟΟΔΟΣ και ο οργανισμός NWJC
 • Στα πλαίσια της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής του προγράμματος δράσης για την επαγγελματική κατάρτιση LEONARDO da VINCI ii, το ΚΕΚ συμμετέχει ως βασικός εταίρος στο δοκιμαστικό σχέδιο Developing Experience-based Maritime Advanced Competence Training ''Dem Act'', με αντικείμενο τη δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για ανώτερα πληρώματα πλοίων βασισμένου σε πραγματικά περιστατικά, με στόχο την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Στο σχέδιο, για το οποίο έχει υποβληθεί τελική πρόταση, συμμετέχουν η Ελλάδα, η Μ. Βρετανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Μάλτα, χώρες με μακρά ναυτική παράδοση.
 • Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT
 • Το πρόγραμμα ADAPT, με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Εργασίας, στοχεύει:
 • στην προσαρμογή των εργαζομένων στις βιομηχανικές αλλαγές
 • στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την κατάρτιση
 • στην πρόληψη της ανεργίας με τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων
 • στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και δραστηριοτήτων
 • Το ΚΕΚ, συμμετέχει ως κύριος εταίρος στο εγκεκριμένο σχέδιο "Towards a National Qualification in Citizenship and Civil Society", το οποίο συντονίζει ο διακρατικός εταίρος του ΚΕΚ CEI
 • Κοινοτική Πρωτοβουλία 5th FRAMEWORK PROGRAMME
 • Στα πλαίσια αυτής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας υποβλήθηκαν δύο σχέδια, στα οποία το ΚΕΚ είταν βασικός εταίρος.
 • "Towards the Common Place Provision of workplace learning and accreditation systems for SMEs in Europe", με συντονιστή τον οργανισμό CEI
 • Βλέπε και: Η ΠΡΟΟΔΟΣ και ο οργανισμός CEI
 • "The High Performance Learning Organisation and the HR professional; European strategies and policies for learning and competitiveness", με συντονιστή το πανεπιστημιακό τμήμα CLMS

 • Παιδαγωγικά Επαγγέλματα - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
 • Επαγγέλματα Διοίκησης & Οικονομίας
 • Επαγγέλματα Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών
 • Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών
 • Επαγγέλματα Πληροφορικής
 • Επαγγέλματα Αγροτικά
 • Επαγγέλματα Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Επαγγέλματα Υγείας-Πρόνοιας

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (IFTDO, CEDEFOP/ETV)

International Federation of Training and Development Organisations - IFTDO

Η Διεθνής Έρευνα για την Κατάρτιση και την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία συμμετείχε το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία από 298 ελληνικές επιχειρήσεις, στόχο της είχε τη διερεύνηση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία για την Κατάρτιση και την Ανάπτυξη (IFTDO)

Απώτερος στόχος της έρευνας, είναι η δημιουργία μίας περιοδικά επαναλαμβανόμενης ερευνητικής και μελετητικής διαδικασίας η οποία θα πραγματοποιείται ανά διετία στις συμμετέχουσες χώρες με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στη IFTDO.

Για το σκοπό αυτό, το Centre for Labour Market Studies εγκαθιδρύει ένα διεθνές δίκτυο για την κατάρτιση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούμενο από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το οποίο θα καταγράφει τις εξελίξεις στον τομέα επαγγελματικής κατάρτισης.


Σε συνεργασία με την IFTDO η διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών γίνεται με:

 • Εθνικές εκθέσεις αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων
 • Συγκεντρωτική έκθεση αποτελεσμάτων
 • Δημιουργία εγχειριδίου επεξήγησης των εφαρμοζόμενων ανά χώρα εκπαιδευτικών πρακτικών
 • Σεμινάρια έκθεσης και ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών
 • Electronic Training Village - CEDEFOP
 • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP - Centre Europen pour le Developpement de la Formation Professionnelle) είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός με στόχο την υποστήριξη αυτών που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων στην Ευρώπη ώστε να προβαίνουν στις κατάλληλες επιλογές όσον αφορά την πολιτική στον τομέα επαγγελματικής κατάρτισης. Το CEDEFOP παρέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές τάσεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Διαμέσου του δικτύου "Electronic Training Village" (Ηλεκτρονικό Χωριό Κατάρτισης) του CEDEFOP, προσφέρονται στα μέλη:
 • συμμετοχή σε μία διαλογική σελίδα, με δυνατότητα ζωντανής συμμετοχής σε ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, ηλεκτρονικές έρευνες και on-line projects.
 • ενημέρωση στις τελευταίες εξελίξεις που διαδραματίζονται και αφορούν τον τομ έα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, συνέδρια για την επαγγελματική κατάρτιση και την προώθηση στην εργασία, σεμινάρια και εργαστήρια, δημοσιευμένες έρευνες και μελέτες

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ημερίδα: "Νέες τάσεις στην ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού"
Περιφερειακό Σεμινάριο ΟΕΕΚ για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ.


  ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ21
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
 Εγκαταστάσεις
Επικοινωνία
Προγράμματα Κατάρτισης


Προγράμματα Επιχειρήσεων

  

 ©2014 Πρόοδος 21 Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 9946210 Οδός Πραξιτέλους 31, 167 77, Ελληνικό                                             powered by Omega Technology 2014
Copyright 2014 KEK ΠΡΟΟΔΟΣ21 powered by Omega Technology
air max pas cher nike air max pas cher air max pas cher nike air max pas cher air max pas cher nike air max pas cher air max pas cher nike air max pas cher air max pas cher nike air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max 90 pas cher nike air max pas cher air max pas cher nike tn pas cher nike air max pas cher nike tn nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes air max pas cher air max pas cher nike air max pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler barbour paris barbour paris pas cher hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet tiffany outlet tiffany outlet italia air jordan air jordan pas cher jordan pas cher air jordan site officiel